Psalmi 119 – Dalethi – Fjala ringjallëse

Dalethi Fjala ringjallëse “Unë bie përmbys në pluhur; më ringjall sipas fjalës sate. Të kam treguar rrugët e mia, dhe ti më je përgjigjur; më mëso statutet e tua. Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua. Jeta ime tretet në dhimbje; më…

Psalmi 119 – Gimeli – Fjala ndriçuese

Gimeli Fjala ndriçuese “Bëji të mirë shërbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde. Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd. Unë jam i huaji mbi dhe; mos m ‘i fshih urdhërimet e tua. Shpirti im tretet nga dëshira e dekreteve të tua në…

Pastrimi i rrëmujës

Pastrimi i rrëmujës “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit, dhe për të predikuar…

Mesazhi i Jeremias (Pjesa II)

Mesazhi i Jeremias (Pjesa II) “Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiahut, një nga priftërinjtë që ishin në Anathoth, në vendin e Beniaminit. Fjala e Zotit iu drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, në vitin e trembëdhjetë të mbetërimit të tij; iu drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias,…

Mesazhi i Jeremias (pjesa I)

Mesazhi i Jeremias (pjesa I) “Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë: “Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve”. Unë u përgjigja: “Mjerisht, o Zot, Zot, unë nuk…